Photo #153 © Volodymyr Pakhota 

 “Black&White Power”