Photo #181 © Yuriy Novostavskiy 

 “Shot me, shot me softly!”