Photo #258 © Volodymyr Pakhota 

 “I will save you”