Photo #263 © Volodymyr Pakhota 

 “ukraine international”