Photo #46 © Vasiliy Koba 

 “Аэродромные сурикаты”