Photo #66 © Pavel Kapustin(Romanuk Vitaliy) 

 “Корова...??? Кто сказал - корова ?”