Photo #76 © Vladyslav Kysliakov 

 “The main thing is flight safety!”